han ernest fotografie

disclaimer & copyright

De website www.hanernest.nl is samengesteld door Han Ernest gevestigd te Utrecht. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij  Han Ernest. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĆ«n, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Han Ernest.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor 
informatieve, niet-commerciĆ«le doeleinden onder vermelding van de bron. 
 Han Ernest behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat het Han Ernest dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.
De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.